คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง


วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ นำโดย ภก.นพดล จริงจิตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรม และศูนย์ฝึกอบรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง นำโดย ภญ.พัจราภรณ์ ปริญญาพงษ์ หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการทำงานจริง โดยรับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมคลังยา งานผลิตยา งานบริการเภสัชกรรม และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทำให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของการเป็นเจ้าพนักงานเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสม 

 

นายนพดล จริงจิตร รักษาการรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร มาดูงานด้าน…

Posted by โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง on Thursday, 2 August 2018