การศึกษาความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้ป่วยกลุ่มโรคเชื้อราที่ผิวหนัง ต่อระบบบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง ปี 2555

หมายเหตุ: กดสัญลักษณ์ เพื่อ ขยายหน้าต่าง และ พิมพ์เอกสาร