บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง
และประเมินด้านความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

บัดนี้  การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตาม https://drive.google.com/file/d/1p0f9WPP0lGuA8wHUtZP-gAzMsq7PqnHa/view?usp=sharing