รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (11-17 พ.ค.65)

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน              
ชื่อตำแหน่ง                    พนักงานธุรการ
อัตราว่าง                         ๑ อัตรา
ค่าจ้างที่ได้รับ                 เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง           นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางพาณิชยาการ บริหารธุรกิจ

วัน เวลา และวิธีการสมัคร
 
                  รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้สมัครสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีวิธีการรับสมัคร ๒ วิธี ดังนี้

๑. กรณีจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
๒. กรณีจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตาม
 https://drive.google.com/file/d/1fNrplB4JqGU9VF_CWoAi3bkXMdC7JS3V/view?usp=sharingsinv

หรือ QR Code