สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร่วมกับรพ.โรคผิวหนังฯ ตรัง จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนครินทร์ 2 โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี เป็นประธานในพิธี และเภสัชกรนพดล จริงจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ให้เกียรติสำหรับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นพ.ศุภชัย ฤกษ์งาม พญ.ดรุณี พุทธารี และอาจารย์พรทิวา เฉลิมวิภาส

ในปัจจุบันบุคลากรโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ให้ความสนใจในการพัฒนางานวิจัยมากขึ้น ดังนั้นทางโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ทำโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งการจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานสังกัดเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม