สำเนาประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

หมายเหตุ: กดสัญลักษณ์ เพื่อ ขยายหน้าต่าง และ พิมพ์เอกสาร