โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเฝ้าระวังการเกิดผื่นแพ้ยา

https://drive.google.com/file/d/1-gXIxnr3_V-4ghQxWusC5dvqSwXtjxyh/view?usp=sharing