ภญ.ปิยะนุช สามทิพย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม ภารกิจวิชาการและการแพทย์ เผยแพร่การพัฒนา 10 % urea in 0.05 % betamethasone valerate cream

การพัฒนา 10 % urea in 0.05 % betamethasone valerate cream โดยภญ.ปิยะนุช สามทิพย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม ภารกิจวิชาการและการแพทย์

บทความฉบับเต็มการพัฒนาการเตรียมยา10% urea in 0.05% bet. (ภญ.ปิยะนุช รพ.ผิวหนังตรัง)