รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

https://drive.google.com/file/d/1q69fZ4mKumK942-bg2vv0zrJ9lJFiF5y/view?usp=sharing