ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางในการรับความคิดเห็น

  1. Web site  
  2. ตู้รับข้อร้องเรียน
  3. ทางโทรศัพท์/โทรสาร  โทร. 075-201201
  4. เข้าพบผู้อำนวยการ
  5. ทางไปรษณีย์  ที่อยู่  184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  6. Facebook