ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางในการรับความคิดเห็น

1) เว็บไซต์ของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง www.trangskin.go.th

2) ตู้รับเรื่องร้องเรียน  ที่ติดตั้งไว้บริเวณต่างๆ ได้แก่ หน้าห้องประชุม 2 ชั้น 2  

3) ทางไปรษณีย์  ที่อยู่ 184 หมู่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

4) Facebook โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

5) เข้าพบผู้อำนวยการ

6) โทรศัพท์  0 7527 0264

7) โทรสาร  0 7527 0014     

8) Line @TRANGSKIN

9) QR CODE แบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนออนไลน์

10) ความพึงพอใจผู้รับบริการออนไลน์