รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564