การเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชั่น LINE เพื่อรับบริการรักษาทางไกลรพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง ในโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช