ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร และค่าธรรมเนียมการขอสำเนา

ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง