บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/file/d/1zLONHAiAzBuhMNFkqtFvQw39VS6RRClg/view?usp=sharing