ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

โทรศัพท์ 075270264 โทรสาร 075270214

website http://www.oic.go.th/INFOCENTER11/1174/# 

website www.trangskin.go.th

Line / Facebook @trangskin