ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกรมการแพทย์ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชน มีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั่งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การบริหารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารอำนวยการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถาม และค้นคว้า คือ นางสุภาพร วิทยพันธ์

เอกสารที่นำมาเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่

 • นโยบายหรือการตีความที่ไม่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตร 7 (4)
 • แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ดำเนินการ
 • คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
 • หน้าที่ของเอกชน
 • โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 • ของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
 • ประกาศประกวดราคา สอบราคา ของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
 • รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • เอกสารการเผยแพร่ของศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
 • โครงการซ้อมแผนอพยพหนีภัย