ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกรมการแพทย์ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชน มีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั่งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ กล่องรับความคิดเห็น ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ