ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกรมการแพทย์ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชน มีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั่งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส