(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

อยู่ระหว่างดำเนินการ