“Reviews อย่างไรไม่ให้นก”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Reviews อย่างไรไม่ให้นก” ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสารสนเทศและจัดการความรู้ คณะกรรมการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยขั้นสูง (Systematic Reviews) สามารถนำไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยได้จริงต่อไป