ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

พญ.นริศรา งามขจรวิวัฒน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายนิรัตน์ สรรเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
นายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู
นายแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
นางนฤมล บุญชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ภารกิจด้านอำนวยการ

นายธีระพล ดำทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวจิราภรณ์ แดงขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางประภัสสร บุญเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
นางสาวสุวิมล จันมน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
นางวิภาวี ชูยัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
นายนิรัตน์ สรรเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

นายสมโชค จันทร์สถาพร
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา

นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
นางสาวสุพัตรา ชาติลีฬหา
นายแพทย์ปฏิบัติการ

หัวหน้างานกลุ่มผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์

นางสาวสุพัตรา ชาติลีฬหา
นายแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง
นายนพดล จริงจิตร
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นายวีรศักดิ์ มณี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

ภารกิจด้านการพยาบาล

นางสิริมา เนตรสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางสาวปุณญิกา ช่วยเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางสาวภคมน ดำรงคณภัทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล