ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

พญ.นริศรา งามขจรวิวัฒน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นายนิรัตน์ สรรเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
นายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู
นายแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
นางนฤมล บุญชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล