แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563)