ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงาน มีดังนี้

  1. พัฒนาวิชาการและประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนัง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
  2. ให้บริการทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนังในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
  3. จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคผิวหนัง
  4. รวบรวมข้อมูล สถิติโรคผิวหนัง จัดทำทะเบียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
  5. สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนังในลักษณะเป็นเครือข่ายของสถาบันโรคผิวหนัง
  6. เขตพื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล

ที่มา : คำสั่งกรมการแพทย์ที่ 352/2555 เรื่องการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

วิสัยทัศน์