มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

ประกาศโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร โรงพยาบาล โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง