ภก.นพดล จริงจิตร พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัย ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ นำโดย ภก.นพดล จริงจิตร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัย โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้
จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล โดยในการนี้เพื่อเป็นการหารือและพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนางานวิจัยเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (Roadmap), พัฒนาทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปใช้ในการทำงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต สำหรับหลักสูตรในการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้จะมีการแบ่งเป็นสหกิจศึกษา (Co-operative Education) และการฝึกงาน (Internship) ซึ่งได้มีการหารือให้มีระยะเวลาในการฝึกปฎิบัติงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมไปถึงงานวิจัยด้านการพัฒนางานวิจัยสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อต่อยอดให้ประจักษ์ต่อสังคม ทั้งนี้เป็นการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป