ภก.นพดล จริงจิตร พร้อมด้วยศูนย์วิจัย และศูนย์ฝึกอบรม รพ.โรคผิวหนังฯ ตรัง ร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายโรคผิวหนังระดับรพ.สต. ณ รพสต.บ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม ..2562 ภก. นพดล จริงจิตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยศูนย์วิจัย และศูนย์ฝึกอบรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายโรคผิวหนังระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตและการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) รวมทั้งการนำเสนอและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น