รพ.โรคผิวหนังฯ ตรัง ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เภสัชกรนพดล จริงจิตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ กลุ่มงานพยาธิวิทยา และกลุ่มงานวิจัยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง 2 องค์กร โดยกำหนดประเด็นความร่วมมือ ดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม และพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ 2. ความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ สื่อปัญญาประดิษฐ์ และรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดในด้านการรักษาโรคผิวหนัง และ 3. ความร่วมมือในการจัดทำคลังเชื้อก่อโรคต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับภาคใต้ต่อไป