ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยมองค์กร “SKINTR”

S = Super Tertiary เน้นผู้ป่วยตติยภูมิ
K = KM มีการจัดการความรู้
I = Innovation ผลิตนวัตกรรม
N = Network สร้างเครือข่าย
T = Team Work ทำงานเป็นทีม
R = Research ผลิตงานวิจัย