ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยมองค์กร “MOPHDMS”


M Mastery : เป็นนายตนเอง

O Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

P People centered : ใส่ใจประชาชน

H Humility : ถ่อมตนอ่อนน้อม

D Determination For The Nation : พร้อมนำระดับชาติ

M Moving Together : สามารถไปด้วยกัน

S Specialist : มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ