บริการผู้ป่วยนอก

บริการผู้ป่วยนอก ให้บริการดังต่อไปนี้

  • ให้การตรวจ รักษา พยาบาล โดยการคัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพ ประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา
  • ให้การพยาบาลก่อนและหลังการตรวจรักษา การปฐมพยาบาล ในรายที่เกิดอาการรุนแรง หรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเฉียบพลัน
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพ รวมทั้ง ในรายที่รับการส่งต่อจากหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานในเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับภาวะแวดล้อม อาการ หรือภาวะแทรกซ้อน ซึ่งประกอบด้วยการให้พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน การให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก ตลอดจนการให้การพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับห้องตรวจต่างๆ

บริการตรวจรักษาทางไกล และส่งยาทางไปรษณีย์

คลินิกสูงวัย ใส่ใจผิวพรรณ | พบแพทย์ทางไกล