บริการด้านพยาธิวิทยา

 บริการด้านพยาธิวิทยา ให้การบริการดังต่อไปนี้

    1. งานโลหิตวิทยา

 • ตรวจวิเคราะห์จำนวนและชนิดเม็ดโลหิต (Complete blood count)
 • ตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดโลหิตแดง (E.S.R.)
 • ตรวจ UA (Urine Examination)
 • ตรวจอุจจาระ (Stoole Examination)

    2. งานด้านเชื้อราวิทยา

 • การตรวจหาเชื้อรา
 • การตรวจหา หิด เล็นไร เหา โลน
 • การเพาะเชื้อรา

   3. งานแบคทีเรียวิทยา

 • Gram ”s stain
 • Tzanck ”s smear
 • AFB stain
 • Leprosy (Slit-skin smear)

VDO ที่เกี่ยวข้อง