บริการด้านเภสัชกรรม

 บริการด้านเภสัชกรรม บริการที่แนะนำดังนี้

  • ให้บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย โดยมีการคัดกรองความคลาดเคลื่อนทางยา และการตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบให้กับผู้ป่วย
  • แนะนำการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง เป็นต้น ให้ผู้ป่วยรับทราบทุกครั้ง
  • จัดเตรียม หรือ การตั้งตำรับยา ในรูปแบบ ความแรง หรือ การบรรจุที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด หรือการจัดเตรียมยาอันตรายให้มีคุณภาพ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และตรวจสอบความถูกต้องได้
  • ควบคุมและดูแล จัดการยาที่มีอันตราย หรือยาที่จำเป็นต้องควบคุมพิเศษ เช่น ยาเสพติด ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเคมีบำบัด เป็นต้น
  • สนับสนุนให้มีการบริบาลทางเภสัชกรรมหรือติดตามการใช้ยากับผู้ป่วย รวมทั้งทบทวนและประเมินผลการเลือกใช้ยา ทั้งในภาพรวม และผู้ป่วยรายตัว เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
  • เป็นแหล่งข้อมูลทางยา เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้ข้อมูล ด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

ขั้นตอนการใช้บริการด้านเภสัชกรรม