บุคลากรของหน่วยงาน

ผู้อำนวยการ

[tmm name=”manager”]

ภารกิจด้านอำนวยการ

[tmm name=”deputy-director”]

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

[tmm name=”deputy-director”]

งานบริหารทั่วไป

[tmm name=”general”]

งานทรัพยากรบุคคล

[tmm name=”hr”]

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

[tmm name=”evaluate”]

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

[tmm name=”%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%a5″]

งานการเงิน

[tmm name=”welfare”]

งานบัญชี

[tmm name=”account”]

งานพัสดุและบำรุงรักษา

[tmm name=”maintenance”]

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

[tmm name=”med”]

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

[tmm name=”pathology”]

กลุ่มงานเภสัชกรรม

[tmm name=”pharmacy”]

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

[tmm name=”it”]

ภารกิจด้านการพยาบาล

[tmm name=”deputy-nurse”]

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

[tmm name=”nurse”]

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

[tmm name=”opd”]

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

[tmm name=”ipd”]