บุคลากรของหน่วยงาน

ผู้อำนวยการ

พญ.นริศรา งามขจรวิวัฒน์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ

ภารกิจด้านอำนวยการ

นายนิรัตน์ สรรเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายนิรัตน์ สรรเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นายภานุวัฒน์ เด็กหลี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางวิวรรณ์รัศมิ์ วิทยพันธ์
พนักงานธุรการ ส.4
นางสาวอรอนงค์ เพชรสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นางภัทริยา พรหมมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุราภรณ์ รอดทุกข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติพงษ์ หนูผัน
พนักงานบริการ
นายสุนทร รักราวี
พนักงานบริการ

งานทรัพยากรบุคคล

นายสุฬสีห์ ปุนนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุภาณี เอียดมุสิก
พนักงานธุรการ ส.4
นางสาวอภิญญา ตั้งเจริญยิ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปานชนก ปานมณี
นักทรัพยากรบุคคล

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวสุวิมล จันมน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางอัมภาพร หมวดไหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวดารารัตน์ ชอบชูผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

นางประภัสสร บุญเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

งานการเงิน

นางวิภาวี ชูยัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้างานบัญชี

นางสาวเสาวนีย์ ลำลอง
พนักงานพิมพ์ ส.3
นางรัตติยา สัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเกศรา คงเหล่า
พนักงานธุรการ

งานบัญชี

งานพัสดุและบำรุงรักษา

นางประภัสสร บุญเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้างานพัสดุและบำรุงรักษา

นางสาวจรรย์ธร จันทร์ทิวานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางเจตทนีย์ เล่าส้ม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายไชยพงษ์ โพธิ์แก้ว
ช่างเทคนิค
นายวิทยา ดำเดิม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายศุภกันต์ หมวดชัยทอง
นายช่างเทคนิค

ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

นายสุตศรัญย์ พรึงลำภู
นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาวกนกกร ยุทธวรวิทย์
นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา ชาติลีฬหา
นายแพทย์ชำนาญการ
นางสาวชนกนันท์ จรเสมอ
นายแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

นายสมโชค จันทร์สถาพร
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา
นางสาวจิณณพัต ช่วยยก
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางบัวเพชร ศรีเพชร
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นายบำรุง คิดรอบ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสุริดา ทำเผือก
พนักงานประจำห้องทดลอง

กลุ่มงานเภสัชกรรม

นายนพดล จริงจิตร
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นางสุมลรัตน์ คุณรักษ์พงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวปิยะนุช สามทิพย์
เภสัชกรชำนาญการ
นางภิญญา รักษาสังข์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายอภินันท์ แป้นชู
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวมาลัยลักษณ์ โพธิ์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกรกนก หนูผัน
พนักงานประจำห้องยา

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

นายวีรศักดิ์ มณี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ
นายธงชัย ทำเผือก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี ขวัญอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิธิ ปานดำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นายเอกชัย สถาวรนันท์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสุวัจชัย คืนตัก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
นางชนมณี คงแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวรัตติการ โส๊ะขาว
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
นางสาววรรณภา เกิดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัทฌา หรนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขวัญลดา บุญสิน
นักวิชาการสถิติ
นายกิติพันธ์ ขาวนิ่ม
ผู้ช่วยนักวิจัย

ภารกิจด้านการพยาบาล

นางนฤมล บุญชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
นางสุพรเพ็ญ พลประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

นางสาวภคมน ดำรงคณภัทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล
นางเยาวภา ช่วยเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอลิษา คงคิด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางวาสนา แก่นอินทร์
พนักงานช่วยการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสิริมา เนตรสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางกรรณิการ์ วรตันติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอำภา โอฐภิบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเปรมใจ ชูดวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายอภิรักษ์ ด้วงไข่
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวิรัตน์ หมั่นเพียร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวปรารถนา ศรีษะสมุทร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางกาญจนา สองทิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานพยาบาลรังสีชีววิทยา

นางสาวช่อทิพย์ คชรัตน์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางจตุพร จีนนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวยุพารัตน์ ศรีช่วย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี ดำปิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนิฤมล ศรีโยธา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา พงษ์สรรพรักษ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางสาวปุณญิกา ช่วยเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
นางสาวจิรวรรณ สมหมาย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยใน

นางศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจรินยา แก้วแทน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวมนทิพย์ หนูเอียด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางศรินญา ศรีนา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้