บุคลากรของหน่วยงาน

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์วรเชษฐ อนันตรังสี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

นายนิรัตน์ สรรเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายธีระ ซินมุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุภาณี เอียดมุสิก
พนักงานธุรการ ส.3
นางสาวอภิญญา ตั้งเจริญยิ่ง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปานชนก ปานมณี
นักทรัพยากรบุคคล
นางภัทริยา พรหมมี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดารารัตน์ ชอบชูผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายธีระพล ดำทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางวิวรรณ์รัศมิ์ วิทยพันธ์
พนักงานธุรการ ส.3
นางสาวอุราภรณ์ รอดทุกข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติพงษ์ หนูผัน
พนักงานบริการ
นายสุนทร รักราวี
พนักงานบริการ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นางสาวสุวิมล จันมน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล
นางอัมภาพร หมวดไหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ

นางวิภาวี ชูยัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ
นางสาวเสาวนีย์ ลำลอง
พนักงานพิมพ์ ส.3
นางรัตติยา สัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเกศรา คงเหล่า
พนักงานธุรการ

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

นางประภัสสร บุญเจริญ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
นางสาวเจตทนีย์ เพชรฤทธิ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายไชยพงษ์ โพธิ์แก้ว
ช่างเทคนิค
หัวหน้างานช่าง
นายศุภกันต์ หมวดชัยทอง
นายช่างเทคนิค
นายวิทยา ดำเดิม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์

นายสุตศรัญย์ พรึงลำภู
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวกนกกร ยุทธวรวิทย์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวชนกนันท์ จรเสมอ
นายแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

นายสมโชค จันทร์สถาพร
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา
นางสาวจิณณพัต ช่วยยก
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นางสาวบัวเพชร ศรีเพชร
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นายบำรุง คิดรอบ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสุริดา ทำเผือก

กลุ่มงานเภสัชกรรม

นายนพดล จริงจิตร
เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
นางสุมลรัตน์ คุณรักษ์พงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวปิยะนุช สามทิพย์
เภสัชกรชำนาญการ
นางภิญญา รักษาสังข์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นายอภินันท์ แป้นชู
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางสาวมาลัยลักษณ์ โพธิ์แก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางกรกนก หนูผัน
พนักงานประจำห้องยา

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ

นายวีรศักดิ์ มณี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ
นายธงชัย ทำเผือก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี ขวัญอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิธิ ปานดำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นายเอกชัย สถาวรนันท์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสุวัจชัย คืนตัก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
นางชนมณี คงแก้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวรัตติการ โส๊ะขาว
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
นางสาววรรณภา เกิดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัทฌา หรนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขวัญลดา บุญสิน
นักวิชาการสถิติ
นางสาวอรอนงค์ เพชรสุทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

นางนฤมล บุญชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
นางวาสนา แก่นอินทร์
พนักงานช่วยการพยาบาล

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

นางสาวภคมน ดำรงคณภัทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล
นางเยาวภา ช่วยเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสิริมา เนตรสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
นางกรรณิการ์ วรตันติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวอำภา โอฐภิบาล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางเปรมใจ ชูดวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายอภิรักษ์ ด้วงไข่
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวิรัตน์ หมั่นเพียร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจินดารัตน์ จ่าวิสูตร
พนักงานช่วยการพยาบาล
นางสาวปรารถนา ศรีษะสมุทร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางกาญจนา สองทิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวช่อทิพย์ คชรัตน์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางจตุพร จีนนา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวยุพารัตน์ ศรีช่วย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี ดำปิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนิฤมล ศรีโยธา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา พงษ์สรรพรักษ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางสาวปุณญิกา ช่วยเรือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
นางศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานผู้ป่วยใน

นางจรินยา แก้วแทน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจิรวรรณ สมหมาย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวมนทิพย์ หนูเอียด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางไมตรี สงเกตุ
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นางศรินญา ศรีนา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้