มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
>>>มาตรการที่สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและแผนปฏิบัติการขับเคลื่่อนวาระแห่งชาติ
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

https://www.facebook.com/trangskin/photos/a.175627999130709/3249395135087298/?type=3&theater