โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง ในโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังฯ

แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการประชุม
วิชาการด้านโรคผิวหนัง ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังฯ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสิมิลัน ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา มีแพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวรายงาน และนายพรศักดิ์ มธุรส รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ