โครงการบริการคัดกรองและให้การรักษาพยาบาลโรคผิวหนัง สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง  จัดทีมให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2564  เนื่องในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข โดยให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2  ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  นำทีมโดย แพทย์หญิงนริศรา  งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง พร้อมด้วยพยาบาล และเภสัชกร  เพื่อคัดกรองและให้การรักษาพยาบาลด้านโรคผิวหนังกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ
เรือนจำจังหวัดตรัง