กิจกรรมสร้างเสริมความรู้การดูแลสุขภาพผิวหนังในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคผิวหนังในกลุ่มวัยรุ่น แก่นักเรียนและนักศึกษา(วัยรุ่นในโรงเรียน) เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคผิวหนับที่พบบ่อยในวัยรุ่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายบริการด้านโรคผิวหนังสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา  เพื่อให้วัยรุ่นที่มีปัญหาโรคผิวหนังได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  วิทยากรโดย แพทย์หญิงกนกกร ยุทธวรวิทย์ บรรยายเรื่อง “สิวและการดูแลสุขภาพผิวในกลุ่มวัยรุ่น”  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง  จังหวัดตรัง