โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การดูแลโรคผิวหนังที่พบบ่อย ประจำปี 2564 ออนไลน์

แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนัง เขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ เรื่องการดูแลโรคผิวหนังที่พบบ่อย ประจำปี 2564 แบบออนไลน์ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังที่พบบ่อย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง