โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยตามมาตรฐานสากล” ประจำปีงบประมาณ 2564 ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์วิจัยให้สามารถดำเนินการตามหลักจริยธรรม การวิจัยสากลและดำเนินการพิจารณา กลั่นกรองโครงการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ถูกต้อง ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง