โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประธานเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ครู ก) โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต. ในอำเภอกันตัง จำนวน 23 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมควนตำหนักจันทน์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง