โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ครู ก)

แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประธานเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง โรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ครู ก) โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต. ในอำเภอกันตัง จำนวน 23 คน ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมควนตำหนักจันทน์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง