ลงพื้นที่สำรวจลักษณะทางคลินิกและระบาดวิทยาโรคพยาธิหอยคัน กรณีศึกษาอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจลักษณะ ทางคลินิกและระบาดวิทยาโรคพยาธิหอยคัน จังหวัดสงขลา กรณีศึกษา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการศึกษาย้อนหลัง ร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านคลินิกโรคพยาธิหอยคัน และการระบาดของโรคพยาธิหอยคัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิหอยคันได้อย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา