โครงการสร้างเสริมภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินแบบองค์รวมเนื่องในวันสะเก็ดเงินโลก

แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ประธานเปิดโครงการสร้างเสริมภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโรคสะเก็ด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง