อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพผิวหนังในผู้สูงอายุ แก่พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต.ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ครู ก)

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในอำเภอกันตัง สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฟรี

หลักสูตร  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพผิวหนังในผู้สูงอายุแก่พยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต.ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ครู ก)

กำหนดการ  29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายใน 26 มีนาคม 2564  

ส่งได้ที่ คุณเยาวภา ช่วยเมือง e-mail: [email protected]  โทร. 09 5421 2592 075 201 230

ดาวน์โหลด

แบบตอบรับ

กำหนดการ

อื่นๆ

โปสเตอร์