หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  • พัฒนาวิชาการและประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนัง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
  • ให้บริการทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนังในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคผิวหนัง
  • รวบรวมข้อมูล สถิติโรคผิวหนัง จัดทำทะเบียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
  • สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะกา
  • ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนังในลักษณะเป็นเครือข่ายของสถาบันโรคผิวหนัง
  • เขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑๔ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
มีโครงสร้างการแบ่งงานการภายใน เป็น 4 กลุ่มภารกิจ

ตามการปฏิรูประบบราชการของหน่วยงานภายในสังกัดกรมการแพทย์ กำหนด ดังนี้

1. ภารกิจด้านอำนวยการ
2. ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
3. ภารกิจด้านการพยาบาล
4. ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ