หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  • พัฒนาวิชาการและประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนัง ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
  • ให้บริการทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนังในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคผิวหนัง
  • รวบรวมข้อมูล สถิติโรคผิวหนัง จัดทำทะเบียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
  • สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะกา
  • ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคผิวหนังในลักษณะเป็นเครือข่ายของสถาบันโรคผิวหนัง
  • เขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑๔ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล

ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง มีโครงสร้างการแบ่งงานการภายใน เป็น 3 กลุ่มภารกิจ

ตามการปฏิรูประบบราชการของหน่วยงานภายในสังกัดกรมการแพทย์ กำหนด ดังนี้

        1.  กลุ่มภารกิจอำนวยการ
        2.  กลุ่มภารกิจวิชาการ
        3.  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

โดยมีการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกลุ่มภารกิจ ดังนี้

        1. กลุ่มภารกิจอำนวยการ แบ่งเป็น 6 ฝ่าย และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

               1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                      – งานธุรการทั่วไป
                      – งานสารบรรณ
                      – งานประชาสัมพันธ์
                      – งานอาคารสถานที่
                      – งานยานพาหนะ
                      – งานรักษาความปลอดภัย
                      – ติดต่อประสานงาน
                      – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

               1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี
                     – งานงบประมาณ งานการเงินงานบัญชีและงานตรวจสอบใบสำคัญ  จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายเดือนหรือรายไตรมาสของแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมถึงการจัดทำงบดุลและรายงานการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
                     – ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

               1.3 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                      การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่
ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ของโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

               1.4 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  – ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รับผิดชอบการจัดทำและประสานแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงบประมาณ แผนเงินบำรุง ของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และนโยบายของกรมการแพทย์
                  – ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน แผนปฏิบัติการและโครงการตามที่กำหนด

               1.5 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                    ประสานและดูแลการใช้สิทธิของผู้รับบริการทุกประเภท เช่น ผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค) ผู้ป่วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคมผู้ป่วยที่ได้ประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการให้อนุเคราะห์คนยากไร้ ติดตามค่ารักษาพยาบาลในระบบส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยงานอื่น เป็นศูนย์ออนไลน์ที่จะประสานงาน ให้คำปรึกษา หรือตอบปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของหน่วยงานให้แก่ประชาชน และองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

               1.6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                   การบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสอดรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรทุกขั้นตอน ตลอดจนติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

        2. กลุ่มภารกิจวิชาการ แบ่งเป็น 6 กลุ่มงาน ดังนี้

               2.1 กลุ่มงานรังสีชีววิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                    – ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขารังสีชีววิทยา
                    – ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ในหลักสูตรศึกษา
                    – อบรมระยะสั้นและระยะยาวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านอื่นๆ
                    – ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจ ทดสอบด้วยการฉายรังสี วินิจฉัย บำบัดรักษาโรคด้วยวิธีรังสีบำบัดและเคมีบำบัด
                    – นิเทศงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ในสาขารังสีชีววิทยา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                    – ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

               2.2 กลุ่มงานผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                   – ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังและโรคผิวหนังที่เกิดจาการสัมผัสและงานอาชีพ
                   – ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ในหลักสูตรศึกษา อบรมระยะสั้นและระยะยาว ในหลักสูตร Contact occupation Allergic Contact Dermatitis ลอดจนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ด้านอื่นๆ
                   – ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสและโรคผิวหนังที่เกิดจากงานอาชีพที่คลินิกผื่นแพ้สัมผัสและอาชีวเวชศาสตร์
                   – รับปรึกษาปัญหาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เพื่อให้การตรวจรักษาเบื้องต้นให้คำแนะนำหรือนัดหมายมาทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง พร้อมทั้ง
                   – ติดตามผลการรักษา
                   – นิเทศงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ในสาขาโรคผิวหนังและโรคผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสและงานอาชีพ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   – ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

               2.3 กลุ่มงานศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  – ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์และเลเซอร์ผิวหนัง
                  – ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติการ แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะทางด้านศัลยกรรมและเลเซอร์ผิวหนังทั้งภายในและต่างประเทศ
                  – ให้บริการตรวจ วินิจฉัย ป้องกัน บำบัดรักษาด้วยหัตถการทางศัลยกรรมและเลเซอร์ในระดับตติยภูมิของผู้ป่วยโรคผิวหนัง
                  – นิเทศงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ในสาขาศัลยกรรมและเลเซอร์ผิวหนัง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  – ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

               2.4 กลุ่มงานพยาธิวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  – ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา
                  – ให้การสอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้านอื่นๆ
                  – ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัย ทางพยาธิวิทยาของสิ่งส่งตรวจ และชิ้นเนื้อทุกระบบที่ได้จากการผ่าตัด Biopsy และ วิธีการอื่นๆ ด้วย วิธีการตรวจเทคนิคธรรมดา และวิธีการตรวจเทคนิคพิเศษ
                  – ให้บริการตรวจทาง จุลพยาธิวิทยา อิมมูนวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก แบคทีเรียวิทยา เชื้อราวิทยา จุลทรรศน์ลิเลคตรอน เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ทำการรักษา
                  – นิเทศงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ในสาขาพยาธิวิทยา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  – ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

               2.5 กลุ่มงานเภสัชกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  – ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเภสัชกรรม
                  – การจัดหา กระจายยา ควบคุมยา และเก็บรักษา และระบบการเรียกเก็บคืนยาทุกชนิดในโรงพยาบาล
                  – ให้บริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย โดยมีการคัดกรองความคลาดเคลื่อนทางยา และการตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบให้กับผู้ป่วย
                  – แนะนำการใช้ยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง เป็นต้น ให้ผู้ป่วยรับทราบทุกครั้ง
                  – จัดเตรียม หรือ การตั้งตำรับยา ในรูปแบบ ความแรง หรือ การบรรจุที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด หรือการจัดเตรียมยาอันตรายให้มีคุณภาพ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และตรวจสอบความถูกต้องได้
                  – บริหารจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา และปัญหาด้านที่ยาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลโดยประสานงานและร่วมมือกับแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ
                  – ควบคุมและดูแล จัดการยาที่มีอันตราย หรือยาที่จำเป็นต้องควบคุมพิเศษ เช่น ยาเสพติด ยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาเคมีบำบัด เป็นต้น
                  – จัดทำทะเบียนสถิติการผลิต การเบิกจ่ายและการจำหน่ายยาชนิดต่างๆ
                  – สนับสนุนให้มีการบริบาลทางเภสัชกรรมหรือติดตามการใช้ยากับผู้ป่วย รวมทั้งทบทวนและประเมินผลการเลือกใช้ยา ทั้งในภาพรวม และผู้ป่วยรายตัว เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
                  – เป็นแหล่งข้อมูลทางยา เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้ข้อมูล ด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
                  – เป็นแหล่งศึกษาทางด้านเภสัชกรรม แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
                  – ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

               2.6 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  – สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขาต่างๆ ในระดับตติยภูมิ และเฉพาะทาง
                  – ประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย ในสาขาต่างๆ รวมทั้งติดตามผลงานให้ตรงตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
                  – ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ
                  – ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการวิชาการ ในการพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยตามที่กลุ่มงานต่างๆ เสนอมา รวมถึงงานวิชาการ งานบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                  – งานห้องสมุด / งานเวชสถิติ
                  – เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งให้บริการทั้งสารสนเทศเพื่อการบริการ สารสนเทศเพื่อการบริหาร สารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
                  – ทำการพัฒนาระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมถึงการวิเคราะห์ระบบงานการพัฒนาซอฟท์แวร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบคลังข้อมูลรวมทั้งให้คำปรึกษา
                  – แนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์
                  – ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

        3.กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

               3.1 กลุ่มงานวิชาการพยาบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  – การงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมทั้งติดตามผลงานทางด้านวิชาการพยาบาล ให้ตรงตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
                  – ดำเนินการในการจัดฝึกอบรม ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานกลุ่มการพยาบาล ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

               3.2 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยนอก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  – ให้การตรวจ รักษา พยาบาล โดยการคัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพ ประเภทความเจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา
                  – ให้การพยาบาลก่อนและหลังการตรวจรักษา การปฐมพยาบาล ในรายที่เกิดอาการรุนแรง หรือมีภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเฉียบพลัน
                  – ให้คำปรึกษา แนะนำ แนะแนวแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพ รวมทั้ง ในรายที่รับการส่งต่อจากหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานในเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับภาวะแวดล้อม อาการ หรือภาวะแทรกซ้อน ซึ่งประกอบด้วยการให้พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน การให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเล็ก ตลอดจนการให้การพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับห้องตรวจต่างๆ

               3.3 กลุ่มงานการบริการผู้ป่วยใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                  – ให้บริการการพยาบาลที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วย โดยการให้การพยาบาลครอบคลุมและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย
                  – ปฏิบัติกิจกรรมการรักษาตามแผนการรักษา เฝ้าระวังอันตรายและภาวะแทรกซ้อน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะการณ์เจ็บป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วยในระดับรุนแรงที่เสี่ยงต่อชีวิต โดยการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และแก้ไขภาวะวิกฤต
                  – ใช้และปรับแต่งเครื่องมือพิเศษต่างๆ ให้เหมาะสมกับปัญหาและสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อบรรเทาอาการและความทุกข์ทรมานของผู้เจ็บป่วยตลอดจนการให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ งานการพยาบาลวิสัญญี การให้การพยาบาลผู้ป่วยหนัก
                  – การให้การพยาบาลผู้ป่วยทางเครื่องมือพิเศษต่างๆ รวมทั้งงานหน่วยจ่ายกลาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้การสอน แนะนำ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันโรค
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย