สรุปผลจัดหาพัสดุประจำเดือน ปี2564

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8) (แบบสขร.มาตรา 9 (8.2)) ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564