ภาพข่าวกิจกรรมผิวหนังตรัง-ตุลาคม 2563

   

กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรฯ

13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2563

กิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

22 ตุลาคม 2563

   

กิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2563

ออกหน่วยพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

27 ตุลาคม 2563