(8.4) ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

8.4.1 การจัดหาพัสดุ
8.4.2 การให้บริการประชาชน
8.4.3 การบริหารงานของหน่วยงาน
8.4.4 การบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน
8.4.5 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
8.4.6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน